BIOGRAFIJA

Adis Duraković rođen 28.04.1983 godine u Beranama, osnovnu i srednju školu završio u Rožajama, diplomirao je na  pravnom fakultetu IUNP u Novom Pazaru.

Radno iskustvo sticao u  Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Rožaje, radio u Advokatskoj kancelariji “Miljan Kosović” u Podgorici, kao i NVO “Pomozimo djeci sa smetnjama u razvoju”, NVO “Artvizija”. Član je OO DPS Rožaje u 2 mandata, član je Savjeta mladih DPS Rožaje 2 mandata, učesnik je velikog broja seminara i projekata kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Tečno govori engleski jezik.

 

POSLOVI SEKRETARA SKUPŠTINE

Izvod iz Statuta Opštine

ČLAN 52.

 

  1. Organizuje rad i rukovodi službom Skupštine;
  2. Stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i

održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;

3. Stara se o primjeni odredbi Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;

4. Odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju;

 5. Pomaže predsjedniku Skupštine u radu;

6. Vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom.