Na desetak kilometara sjeverno od Berana, u selu Bioče, na ušću rijeke Lješnice u Lim, nalazi se stjenovito brdo Gradina na čijem se vrhu nalaze ostaci srednjevjekovnog grada Bihora. Lokalitetu je moguće prići sa južne strane, kosim padinama od sela Zaostra, ili blagim kosama preko poličke zaravni. Danas postoji put koji od Zaostra, sa Jadranske magistrale, vod u podnožje gradine ili u Podgrađe. Tu sa Podgrađa utvrđenom gradu, na vrhu uzvišenja, moguće je prići sa istoćne strane, dosta strmom i napornom trasom. Teži prilaz postojao je i sa zapadne strane preko stjenovitih hridina ali je radi bezbjednosti, na 50 metara ispod grada, podignut bedem koji zatvara prirodni prilaz gornjem platou. Na ovaj način isključene su sve mogućnosti prilazu grada osim komunikacije koja se nalazi na istočnoj strani. Sve preostale strane se okomito, gotovo 300 metara strmo obrušavaju ka podnožju brda i dolinama Lima i Lješnice. Na vrgu Gradine (968mnm) nalazi se  zaravnjeni elipsoidni plato koji se pruža pravcem sjever-jug, u dužini od oko 90 metara sa najvišom širinom od  24 metra.  Prateći konfiguraciju terena, obodom je podignut masivni bedem, širine  2,20metra, koji zatvara i štiti unutrašnji prostor grada. Na terenu se jasno vide trase nekadašnjih bedema i ostaci tri pravougaone kule. Najmanja kula, dimenzija 4x4 metra, nalazi se na isturenom krševitom dijelu zaravni, na zapadnoj strani neposredno iznad limske doline. Ovaj položaj dominira okruženjem i direktno nadgleda komunikacije koje su išle  dolinom Lima i Lješnice. Od kule ka Zapadu, u dužini od  10 metara podignut je samostojeći zid koji sprečava ulaz u utvrdu linijom pružanja bedema na južnoj strani.

Kula je, kao i uostalom i bedemi grada, rađena od kvadratno pritesanog a u većini neobrađenog kamena slaganog u pravilne horizontalne redove spojene krečnim malterom. Zidovi su dosta grubi i nepravilni dok je unutrašnjost kule bila omalterisana. Od kule idu dva bedema koji opasavaju uzan prostor na ovom dijelu zaravni, širine od oko 6. metara, ali se jasno vidi niz  prostorija formiran na ovom dijelu. Na polovini rastojanja bedema na istočnoj strani, nalaze se ostaci veće pravougaone kule, na kojoj se vide kasnije intervencije, dimenzija 8 x 8 metara. Spoljašnji zidovi kule i bedema na ovom dijelu,  očuvani su do visine  6 metara.

Od središnje kule ka sjeveru, plato brda se širi u gotovo ovalni prostor u čijem je središtu formirana cistijerna sa bunarom. Istočni bedem je dobro očuvan i vidljiv sve do krajnje sjeverne pravougaone i isturene kule, dimenzija  6x4. metra. Kula je izbačena iz luka bedema koji na ovom dijelu opasava plato. Isturena je nad jedinom komunikacijom i prolazom ka ulazu u utvedu. Bedem je na zapadnoj strani vidljiv do visine od oko 2 metra i dobro je očuvan do mogućeg ulaza koji se nalazi na najširem dijelu utvrđenja na zapadnoj strani. Od ulaza do isturene južne kule bedem je sačuvan samo u temeljnoj osnovi jer je izgrađen na okomitom dijelu litice pa je vjerovatno vremenom skliznuo sa ove kosine. Kao što smo napomenuli u centralnom dijelu ovalnog platoa nalaze se ostaci cistijerne formirane u živoj stijeni a u njenom središtu ozidan je bunar prečnika od  0,70 metara. Oko cistijerne, prislonjeni uz moćne bedeme nižu se objekti i prostorije nekadašnjeg Bihor-grada.

Na spoljašnjim stranama bedema jasno se uočavaju pregradnje i dogradnje koje su bile neminovne u vremenu upotrebe ovog dominantnog i ključnog položaja za održanje vlasti nad  regionom Bihora i Budimlja i komunikacija koje su išle dolinom Lima od Plava ka Nikolj Pazaru i centralnoj Srbiji.

O srednjevjekovnoj prošlosti ovog grada kao i u vrijeme osmanlijske vlasti gotovo da nema pisanih podataka, malo se zna. U pisanim izvorima ovo utvrđenje se po prvi put pominje 1450. godine u jednom dokumentu iz dubrovačkog arhiva, gdje se navodi (“in loco vocato Bihor), svega pet godina prije pada pod osmanlijsu vlast.[2] Oblast i grad Bihor pali su pod osmansku vlast 1455. godine, u vrijeme opsežne kampanje Mehmeda II u južnim djelovima srpske despotovine, padom Oblasti Brankovića u čijim su se sastavu  nalazili.

 Nije poznato dali je Bihor odmah nakon osmanskog zauzimanja imao i vojnu funkciju u okviru turskog vojnog uređenja ili je pak bio napušten, a zatim obnovljen i prilagođen novonastalim uslovima.

Neosporno je da je tvrđava Bihor, kako saznajemo iz detaljnog popisa prizrenskog sandžaka, nastalog u periodu 1521-1530.godine, u to vrijeme imala svoju posadu koju su sačinjavali dizdar, ćehaja, topdžija imam kao i 21 mustahfiz.

 Četrdesetih godina XVI vijeka posada je brojala 226 ljudi, uključujući i dizdara, imama, ćehaja i topdžiju, bila je opremljena sa četiri topa dok je u skladištima bila pohranjena određena količina žitarica.

Uz tvrđavu Bihor postojalo je podgrađe koje je i današnji naziv sela čije su kuće rasute ispod utvrđenja. U podgrađu su vidljivi ostaci groblja sa grobovima naznačenim amorfnim grobnim biljegom ili su grobovi flankirani blokovima obrađene sige. Sačuvan je i toponim Crkvina što ukazuje na dugu tradiciju ovog prostora i prije osmanskog osvajanja.

Grad Bihor bio je sjedište istoimene nahije i kadiluka.[7] Pod turskom je vlašću sve do oslobodilačkih ratova 1912. godine kada je napušteno i nije više korišćeno.

Na padinama ovog brda lako je naći fragmente keramičkog posuđa koje je korišćeno u ovom utvrđenju pa je za rješavanje njegovog osnivanja i života potrebno sprovesti sistematska arheološka istraživanja i konzervaciju otkrivenih zidova. Na ovaj način mogli bi u cjelosti izdvojiti sve faze obnova i izgradnje grada, i njegovog bogatog života sačuvanog u kulturnim slojevima sačuvanim unutar bedema.

Na osnovu ispitnih sondi i nađenog materijala možemo izdvojiti samo dva horizonta stanovanja:

Vrijeme slovenskog perioda do 1455. godine

 

Vrijeme korišćenja utvrđenja od kraja XV vijeka do oslobodilačkih ratova i pada utvrđenja 1912. godine.

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…