Ova klisura se nalazi sjeverno od Beranske kotline u Petnjičkom regionu. Smještena visoko iznad naselja Petnjice i Radmanaca, ovaj kanjon dominira svojim položajem a Radmanska rijeka koja izvire iz kanjona stvara sve uslove za boravak prvih ljudskih zajedica. Kanjon radmanske rijeke nije dubok, nekih 200 do 300 metara i idući ka izvorištu gotovo je nepristupačan jer se sužava na nekoliko metara širine. Kanjon obiluje kratkim okapinama i pećinskim otvorima pogodnim za boravak. U ovom kompleksu izdvaja se relativno plitka pećina ali monumentalnih dimenzija otvora, visine 36 i širine 20 metara. Duboka je oko 50 metara. Ravan plato je oko 20 kvadratnih metara u najdubljem dijelu i strmo se spušta ka izlazu i koritu rijeke. Na zaravnjenom platou otvorene su tri ispitne sonde i nađen je materijal bakarnog i bronzanog doba. Treba napomenuti da je na površini nađen antički materijal IV vijeka, jedan novac i krstasta fibula, fragmenti staklenih čaša i fragmenti tanjira Terra sigilate.

Nađeni antički materijal potvrđuje vrijeme podizanja moćnog zida čiji se tragovi vide gotovo na samom ulazu u pećinu. Ulaz u pećinu je bio podzidan moćnim zidom debljine 1,20 metara očuvan u visini od oko 5 metara. Na osnovu tragova na bočnim stranama pećine sazidan je bio u visinu do 12 metara te je predstavljao svojevrsno sklonište u rimskom periodu u vrijeme upada gotskih plemena na teritoriju carstva. Nešto niže od ove pećine (50 m), vide se djelovi  zida, debljine od  1,60 metara, kojim je bio pregrađen kanjon radmanske rijeke. Mišljenja smo da se radi o svojevrsnoj brani za vodozahvat vodovoda za naselje ili vilu rustiku koja se nalazila južno od kanjona Radmanske klisure. Naime, na lijevoj strmoj obali ovaj zid nije povezan sa stijenom već je odvojen prokopom zasutim zemljom što indicira na postojanje odvodnog kanala.

Pećnia Grad je vjerovatno služila kao sklonište i u bakarnom dobu jer je na desnoj strani kanjona otkriveno naselje. Naime na zaravnjenom platou koji se nalazi na desnoj strani prije kanjona otkriveno je mnoštvo keramike a naziru se radovi na podziđivanju donje strme strane naselja. Otkriveni materijal nađen je na dijelu osipine ispod ovih fortifikacionih pregrada a naselje se pruža na površini od oko  50 ari.

 

Katuni bronzanog doba
Senzacionalna otkrića arheologa u nalazištu Torine u Radmanskoj klisuri (avgust 2011.)

Arheološki tim Polimskog muzeja iz Berana započeo je sanaciju i zaštitu arheološkog nalazišta Torine u Radmanskoj klisuri, i već u prvim ispitivanjima došao do novih senzacionalnih otkrića.

Direktor Polimskog muzeja, arheolog Predrag Lutovac objasnio je da su u tri sonde veličine tri puta četiri metra pronađeni nevjerovatno vrijedni artefakti i takozvani pokretni arheološki materijal, koji svjedoči o životu na ovom lokalitetu.

"U prvoj sondi, na obodu pored puta, na istočnoj strani, naišli smo na osteološke ostatke sahranjenih pokojnika i sada treba da se utvrdi precizno kojem vremenu pripadaju. Već sada se može reći da bi to trebalo da bude pozni srednji vijek, budući da su pokojnici sahranjeni kanonski, što znači zapad-istok, i sa rukama prekrštenim na predjelu stomaka“, rekao je Lutovac.

On je kazao da arheolozi imaju zadatak da ove skelete uklone i da zatim utvrde rasprostranjenost nekropola koje se nalaze na ovom značajnom bronzanodopskom staništu.

"Sa preostale dvije sonde otvoren je prostor bronzanodopske kuće sa jasno vidljivim ognjištem, oko koga je nađen veliki broj cijelih keramičkih sudova, koštanih alatki, pijuka od jelenskih rogova i dvije bušene kamene sjekire“ -  rekao je Lutovac.

On kaže da su ostaci ove kuće iz bronzanog doba pronađeni na dubini od svega 50 centimetara.

"Sve ukazuje na to da se ovdje radi o ljetnjem sezonskom naselju, za izdizanje stoke, jer u bronzanom dobu već je stočarstvo bilo razvijeno. Dakle, ljudi koji su ovdje živjeli, imali su neko stalno stanište u blizini, a ovdje su dolazili tokom ljetnjih sezona. Zbog toga su kulturni slojevi plitki, ali vrlo bogati pokretnim arheološkim materijalom“, kaže direktor Polimskog muzeja.

Prema njegovim riječima, na osnovu onoga što je ovih dana nađeno, kao što je kalup za livenje bronzanih bodeža egejskog tipa, moglo bi se zaključiti da se radi o finalnom bronzanom dobu koje pripada takozvanoj prelaznoj zoni između Crne Gore i Istočne Hercegovine.

"Ovo je bez sumnje krajnja destinacija do koje dopiru uticaji bronzanog doba i bronzanodopskih kultura sa primorja“, tvrdi Lutovac.

 

 

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…