Nastanak imena Bihor se po dosadašnjem saznanjima ne može tačno utvrditi. Međutim, pretpostavlja se da je dobio ime po gradu koji je nastao u XIV vijeku a nalazi se u blizini Bioče. Postoji predanje kako je Bihor ime dobio zapravo po beharu koji ga prekrije u ranim proljećnim danima. Bihor se sastoji od dvije cjeline: Gornjeg i Donjeg Bihora. Gornji Bihor je prostor koji administrativno pripada opštini Berane, a Donji Bihor pripada opštini Bijelo Polje. Centar Gornjeg Bihora je Petnjica, čija je nadmorska visina 704 m.

Koliko je do sada poznato grad Bihor se po prvi put spominje 1450. godine u jednom dubrovačkom trgovinskom dokumentu (DA Serija Lamenta, Srpski rodoslovi i letopisi, Beograd 1927, srt. 238.), a u jednom izvještaju iz 1455. godine, navodi se da su Turci zaposjeli Prizren i Bihor u isto vrijeme (Ljuba Stojanović, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Beograd 1927, str. 238). To ni u kom slučaju ne bi trebalo da znači da su ova dva grada zaposjednuta te godine. Važnost grada Bihora u to vrijeme može se pretpostaviti samim tim što se vezuje za Prizren, pa je otuda i veća tvrdnja da je u tom mjestu bila uspostavljena turska vlast i da je u njemu već bilo muslimana doseljenih i prije ovog izvještaja.

U Bihoru se nalazi varošica Petnjica, koja je centar tog područja. Po pričama starih Bihoraca, Petnjica je dobila ime prije dolaska Turaka na ove prostore, i to po pet njivica koje su se gledajući sa okolnih visova jasno uočavale u dolini. Vremenom tu dolinu nazvaše Pet njivica, a kasnije Petnjica. Petnjica ima površinu od 173 km2. Poslije njegovog pogubljenja konfiskovali su mu imovinu i sagradili naselje. Vlasnik te zemlje prije Šefkije je bio Idriz Muratović.

Do 1957. godine Petnjica je imala status opštine. Od tada je to prostor sa kojega se vrši iseljavanje stanovništva.

Po popisu iz 1981. godine područje Petnjice (Bihor) imalo je 10539 stanovnika, 1991. godine 8994, a 2011. godine 6686 stanovnika, što dovoljno govori o stepenu iseljavanja bihoraca.

Inicijativa za vraćanje statusa opštine području Petnjice stara je više od pola vijeka, tačnije, aktuelna je od 1957.g. kada je nepravednom odlukom tadašnjih republičkih organa ista ukinuta, istovremeno sa ukidanjem opštine Andrijevica. Građani Andrijevice su 1991.g. vratili status opštine.

Petnjica je to uspjela tek 2013.godine, iako su građani preko svojih predstavnika, pokušavali da to učine u više navrata i to: 1991, 1998, 2002 i 2005.

Polovinom 2008.g. građani područja Petnjice na svojim zborovima formiraju novi ODBOR ZA VRAĆANJE STATUSA OPŠTINE PETNJICI, koji je u toku svog rada vodio računa da svaki potez bude promišljen, odgovoran, mudar i legalan.

Članovi Odbora su razgovarali sa najvišim predstavnicima vlasti, sa predstavnicima lokalne samouprave, prisustvovali su brojnim javnim raspravama na temu Zakona o teritorijalnoj organizaciji CG i pritom dali određene primjedbe i sugestije na neke članove ponuđenog prijedloga Zakona. Takođe su organizovali okrugle stolove, napisali više desetina dopisa na razne adrese, jednom riječju, činili sve da najodgovornije ljude koji direktno ili indirektno utiču na realizaciju pomenute inicijative uvjere u opravdanost iste.

Na osnovu člana 32. Zakona o teritorijalnoj organizaciji CG, Odbor za vraćanje statusa opštine području Petnjice na sjednici održanoj 13.11.2011.g. donio je Odluku kojom ovlašćuje poslanike Rifata Rastodera, Draga Čantrića i dr Fahrudina Hadrovića da u ime građana područja Petnjice mogu pokrenuti inicijativu za vraćanje statusa opštine Petnjici.

Na osnovu pomenute Odluke Odbora, a i shodno višegodišnjoj inicijativi građana petnjičkog kraja, 28. decembra ovlašćeni poslanici su podnijeli Skupštini CG Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji CG, sa Studijom opravdanosti osnivanja opštine Petnjica. Skupština Crne Gore je pomenuti Predlog, shodno članu 135, stav 2, Poslovnika Skupštine, kao i člana 32, stav 2, Zakona o teritorijalnoj organizaciji CG, dostavila Vladi radi konstituisanja mišljena o istim.

Vlada CG, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo je pozitivno mišljenje i isto dostavilo Skupštini i predsjedniku opštine Berane, uz obavezu da u roku od 90 dana donese Odluku o raspisivanju referenduma.

U tom kontekstu, odbornici u SO Berane sa područja Petnjice (dr Erol Muratović, Hazbo Ćeman, Izet Škrijelj i Muslija Kalić), na osnovu člana 38. Statuta Skupštine uputili su 01.06.2012.g. predsjedniku Skupštine Predlog odluke o raspisivanju opštinskog referenduma (kunsultativnog) radi prethodnog izjašnjavanja građana o osnivanju opštine Petnjica.

SO Berane je na osnovu podnijetog Predloga, na zasijedanju od 11.06.2012., donijela Odluku o raspisivanju opštinskog konsultativnog referenduma radi prethodnog izjašnjavanja građana o osnivanju opštine Petnjica, za 04.08.2012.g.

Na referendumu, od ukupno izašlih 4674 glasača, ZA vraćanje statusa opštine Petnjici je bilo 4642, PROTIV 9 i 23 NEVAŽEĆA glasa.

Dugotrajan i mukotrpan proces vraćanja statusa opštine Petnjici je konačno završen 28. maja 2013, kada je Skupština Crne Gore usvojila Izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji po kojima Petnjica postaje opština.

 

 

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…