Na osnovu člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Sl. list RCG'' br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i ''Sl. list CG'' br. 88/09, 3/10 i 38/12) i člana 40. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (''Sl. list CG'' br. 54/11 i 27/13), Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj dana  23. 01. 2014. godine, donijela je

S  T  A  T  U  T

OPŠTINE   PETNJICA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Statutom opštine (u daljem tekstu Statut) uređuju se prava i dužnosti Opštine, organizacija i način rada organa opštine, učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za rad lokalne uprave.

Član 2

Opština je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Teritorija opštine je utvrđena Zakonom.

Teritorija i ime opštine može se promijeniti po postupku koji utvrđuje Zakon.

Član 3

Opština je pravno lice sa pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Sjedište Opštine je u Petnjici.

Opštinu predstavlja i zastupa predsjednik opštine.

Član 4

U opštini Petnjica u službenoj upotrebi su jezici u skladu sa Ustavom Crne Gore.

Član 5

Opština Petnjica ima grb i zastavu ("simboli").

Osnovni grb Opštine Petnjica sastoji se od heraldičkog štita. Osnov štita je oivičen zlatnom i crvenom bojom. U gornjem dijelu grba stoji upisano latinicom ime grada. Na desnoj strani u gornjem dijelu grba je tvrđava koja simbolizuje početak urbanosti. Na lijevoj strani, u donjem dijelu heraldičkog štita je džamija iz XVI vijeka, koja je kulturno istorijski spomenik. U sredini grba je Radmanska klisura. Petnjička kotlina je u dnu grba. U njenom sastavu je prikazana rijeka Popča i njene četiri pritoke.

Službeni grb sastoji se od osnovnog grba kome je dodata "cvijetna kruna", koja simbolizuje prirodna bogatstva Opštine Petnjica. U dnu grba se nalazi lenta. Na lenti je latiničnim slovima ispisan tekst "PETNjICA".

Zastava Opštine je pravougaonog oblika čija je dužina najmanje dvostruko veća od širine, sa podlogom bijele boje, sa ucrtanim grbom Opštine u sredini. Plava linija simbolizuje bogatstvo Opštine Petnjica rijekama, izvorištima i prirodnim vodenim tokovima. Zelena linija simbolizuje prirodni ambijent, sa očuvanim pejzažima i plodnu zemlju na teritoriji Opštine Petnjica.

Upotreba grba i zastave uređuje se odlukom Skupštine opštine.

Član 5a

Praznik Opštine je "4. avgust" - Dan opštinskog referenduma.

Član 6

Opština i njeni organi imaju pečat.

Pečat opštine je okruglog oblika prečnika 32 mm i sadrži naziv: Crna Gora, Opština Petnjica sa sjedištem u Petnjici.

U sredini pečata je grb Opštine.

Skupština opštine posebnom odlukom uređuje: izradu, upotrebu, čuvanje i uništavanje pečata i druga pitanja koja se odnose na upotrebu pečata.

Član 7

Opština ustanovljava opštinsku nagradu "4. avgust".

Opštinska nagrada "4 avgust" dodjeljuje se za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju Opštine na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom i sportskom polju kao i u drugim oblastima društvenog života, pojedincima, organima, organizacijama i zajednicama.

Član 7a

Opština ustanovljava javno priznanje - zvanje "počasni građanin Opštine.

Javno priznanje - zvanje "počasni građanin Opštine" može se dodijeliti pojedincima posebno zaslužnim za afirmaciju i razvoj Opštine.

Uslovi, postupak i način dodjeljivanja nagrade "4 avgust" i zvanja "počasni građanin Opštine" uređuju se posebnom Odlukom Skupštine.

Opština može posebnom odlukom Skupštine ustanoviti druge nagrade i priznanja i propisati uslove, postupak i način njihove dodjele.

Član 8

Opština ima imovinu i svoje prihode. Opština imovinom i prihodima samostalno raspolaže, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 9

Opština obavlja poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 10

Opština ostvaruje saradnju u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 11

Rad organa Opštine, organa lokalne uprave i javnih službi je javan.

II. POSLOVI OPŠTINE

Član 12

Opšina samostalno obavlja poslove lokalne samouprave koji su od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Opština u skladu sa zakonom i statutom donosi:

1) planove i programe razvoja

2) planove i programe za pojedine upravne oblasti

3) prostorne, urbanističke i druge planove

4) budžet i završni račun budžeta

5) višegodišnji investicioni plan.

Opština u skladu sa Zakonom i drugim propisima:

1) uređuje i obezbjeđuje obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih objekata i komunalnog reda,

2) uređuje i obezbjeđuje obavljanje poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u naseljima,

3) uređuje i obezbjeđuje prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto taksi prevoz i prevoz za sopstvene potrebe,

4) uređuje i obezbjeđuje obavljanje saobraćaja na svom području

5) uređuje i obezbjeđuje uslove za izgradnju i korišćenje objekata, kao i uslove za izgradnju i postavljanje pomoćnih objekata i montažnih objekata privremenog karaktera,

6) uređuje i obezbjeđuje privođenje namjeni građevinskog zemljišta u skladu sa lokalnim planskim dokumentima i komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

7) uređuje i obezbjeđuje uslove za razvoj preduzetništva,

8) stvara uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje i obavlja druge poslove iz ove oblasti,

9) uređuje i obezbjeđuje uslove za upravljanje vodama, vodnim zemljištem i vodnim objektima od lokalnog značaja, stara se o njihovoj zaštiti i korišćenju, izdaje vodna akta i vodi propisane evidencije, utvrđuje erozivna područja, protiverozivne mjere i sprovodi zaštitu od erozije i bujica, organizuje i obezbjeđuje obavljanje drugih poslova iz oblasti upravljanja, korišćenja i zaštite voda i vodosnadbjevanja,

10) uređuje, obezbjeđuje i stara se o lokalnim dobrima od opšteg interesa,

11) obezbjeđuje uslove i stara se o zaštiti životne sredine i pojedinih njenih djelova (kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom i dr.),

12) uređuje odnose u oblasti stanovanja i stara se o obezbjeđenju uslova za održavanje stambenih zgrada,

13) uređuje, organizuje i stvara uslove i stara se o razvoju turizma, kao i razvoju djelatnosti kojima se unapređuje razvoj turizma,

14) uređuje i obezbjeđuje uslove za održavanje javnih sajmova lokalnog značaja,

15) uređuje i obezbjeđuje i stvara uslove za razvoj kulture i zaštitu kulturne baštine,

16) uređuje i obezbjeđuje uslove za razvoj bibliotečke djelatnosti,

17) rješava o pravima iz oblasti boračko- invalidske zaštite i vodi evidenciju o korisnicima prava,

18) uređuje i obezbjeđuje uslove za informisanje lokalnog stanovništva,

19) stvara uslove za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, kao i razvijanje međuopštinske sportske saradnje,

20) u skladu sa mogućnostima, učestvuje u obezbjeđenju uslova i unapređenju djelatnosti: zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zapošljavanja i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo i vrši prava i dužnosti osnivača ustanova koje osniva u ovim djelatnostima u skladu sa zakonom,

21) u skladu sa mogućnostima, uređuje i obezbjeđuje rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe i lica sa posebnim potrebama i pomaže rad humanitarnih i nevladinih organizacija iz ovih oblasti,

22) uređuje i obezbjeđuje uslove za zaštitu i spasavanje lokalnog stanovništva od elementarnih nepogoda, požara, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih događaja,

23) organizuje i sprovodi mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti,

24) uređuje i obezbjeđuje uslove za zaštitu potrošača,

25) utvrđuje radno vrijeme u određenim djelatnostima i određuje područja u kojima se može obavljati određena djelatnost,

26) uređuje način organizovanja javnih radova od lokalnog značaja,

27) uređuje način i uslove držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama, obezbjeđuje uslove za njihovo zbrinjavanje.

U okviru sopstvenih nadležnosti, Opština vrši sljedeće poslove:

1) upravlja, raspolaže i štiti svoju imovinu i vrši pojedina svojinska ovlašćenja na državnoj imovini, u skladu sa zakonom,

2) uređuje, uvodi i utvrđuje visinu sopstvenih prihoda, u skladu sa zakonom,

3) organizuje i vrši poslove utvrđivanja naplate i kontrole sopstvenih prihoda,

4) rješava o pravima i obavezama građana i pravnih lica u poslovima iz svoje nadležnosti,

5) utvrđuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti od lokalnog značaja, u skladu sa zakonom,

6) vodi birački spisak i druge evidencije, u skladu sa zakonom,

7) vrši poslove inspekcijskog nadzora i poslove obezbjeđenja komunalnog reda, u skladu sa zakonom,

8) organizuje i obavlja poslove pravne pomoći građanima,

9) ustanovljava javna priznanja i nagrade,

10) vrši i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima lokalnog stanovništva."

Član 13

Radi obezbjeđivanja vršenja poslova od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo Opština osniva organe lokalne uprave i javne službe.

Član 14

Pored poslova iz sopstvene nadležnosti Opština vrši i prenesene i povjerene poslove u skladu sa zakonom i aktom Vlade.

Za vršenje prenesenih i povjerenih poslova iz stava 1 ovog člana sredstva se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore, u skladu sa propisom o prenošenju, odnosno povjeravanju tih poslova.

III. IMOVINA I FINANSIRANjE

Član 15

Imovinu Opštine čine nepokretne i pokretne stvari, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava, u skladu sa zakonom.

Imovinom Opštine raspolaže i upravlja Skupština.

Skupština Opštine može prenijeti pravo davanja imovine u zakup i pravo prodaje pokretnih stvari na nadležne organe lokalne uprave, u skladu sa posebnom odlukom.

Odluku o pribavljanju imovine u okviru za to planiranih sredstava u opštinskom budžetu donosi predsjednik Opštine.

Prodaja ili zamjena nepokretne i pokretne imovine u svojini Opštine sprovodi se po postupku i na način uređen zakonom.

Organi iz st. 2, 3 i 4 obavezni su upravljati i raspolagati imovinom savjesno prema načelima dobrog poslovanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 16

Opština i javne službe čiji je ona osnivač dužni su da vode evidenciju o svojoj imovini u skladu sa zakonom.

Izvještaj o stanju imovine Opštine i javnih službi čiji je ona osnivač, Skupština opštine razmatra najmanje jednom godišnje.

Član 17

Opština obezbjeđuje prihode za finansiranje sopstvenih poslova iz sljedećih izvora: 1) lokalnih poreza, taksa i naknada, koje opština uvodi u sklad u sa zakonom,

2) ustupljenih poreza i naknada, u visini utvrđenoj posebnim zakonom,

3) dotacija iz budžeta Crne Gore i

4) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Opština samostalno raspolaže sredstvima iz stava 1 ovog člana.

Član 18

Opština ima svoj Budžet.

Budžetom opštine iskazuju se sva primanja koja pripadaju opštini i svi izdaci iz njene nadležnosti.

Predlog odluke o budžetu opštine utvrđuje nadležni organ opštine i dostavlja ga Skupštini do kraja novembra tekuće godine.

Član 19

Za izvršenje budžeta opštine odgovoran je predsjednik opštine.

Za namjensko korisćenje budžetskih sredstava odgovoran je starješina organa lokalne uprave nadležan za poslove budžeta (budžetski izvršilac).

Po isteku godine za koju je budžet donesen Skupština donosi završni račun budžeta.

Član 20

Nadzor nad izvršenjem budžeta i namjenskim korišćenjem sredstava koja se budžetom raspoređuju za pojedine namjene vrši Skupština Opštine.

Nadzor iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje se preko izvještaja korisnika budžetskih sredstava i u postupku razmatranja i usvajanja završnog računa budžeta Opštine.

Uz završni račun budžeta Opštine obavezno se dostavlja izvještaj revizije u skladu sa Zakonom.

Član 21

Nadzor nad finansijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika budžeta u pogledu namjene, obima i dinamike korišćenja sredstava vrši predsjednik Opštine.

Nadzor iz stava 1 ovog člana vrši se podnošenjem izvještaja od strane korisnika budžetskih sredstava na zahtjev predsjednika Opštine ili nadležnog radnog tijela Skupštine kao i neposrednim uvidom organa nadležnog za poslove Budžeta.

Član 22

Opština se može zaduživati u skladu sa zakonom.

Opština može uzimati dugoročne pozajmice i davati garancije uz prethodnu saglasnost Vlade.

IV. ORGANI OPŠTINE

Član 23

Organi opštine su Skupština opštine (u daljem tekstu Skupština) i Predsjednik opštine.

Skupština

Član 24

Skupština je predstavnički organ građana koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na period od 4 godine, u skladu sa zakonom.

Član 25

U Skupštinu se bira 30 odbornika i još po jedan odbornik na svakih 5.000 birača. Broj odbornika u Skupštini utvrđuje se posebnom odlukom.

Mandat odbornika počinje da teče verifikacijom mandata od strane Skupštine.

Verifikacija mandata odbornika vrši se na osnovu izvještaja Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima.

O verifikaciji mandata odbornika Skupština ne glasa.

Član 26

Prva sjednica Skupštine održaće se najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja izbora za odbornike.

Sjednicu Skupštine iz stava 1 ovoga člana saziva predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva.

Sjednicom predsjedava najstariji odbornik do izbora predsjednika Skupštine.

Član 27

Ukoliko se sjednica Skupštine ne sazove u roku iz člana 26 ovog Statuta, sjednicu saziva Vlada.

Prava i dužnosti odbornika

Član 28

Odbornik ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela, izvršava povjerene zadatke, predlaže Skupštini razmatranje određenih pitanja iz njene nadležnosti, podnosi predloge odluka i drugih akata, podnosi amandmane na predloge propisa, postavlja odbornička pitanja, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Pravo je odbornika da bude stalno i redovno obavještavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke funkcije, da od organa i stručnih službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu.

Odbornik je dužan da čuva tajnu i druge podatke povjerljive prirode i za to je odgovoran.

Član 29

Odbornik Skupštine ima pravo na naknadu za rad i naknadu putnih troškova u skladu sa odlukom Skupštine.

Član 30

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izneseno mišljenje ili glasanje na sjednici Skupštine ili radnih tijela.

Član 31

Funkcija odbornika je nespojiva sa funkcijom predsjednika opštine, potpredsjednika opštine, glavnog administratora, starješine organa lokalne uprave i rukovodioca javne službe č iji je osnivač opština.

Poslovi Skupštine

Član 32

Skupština:

1. donosi Statut,

2. donosi propise i druge opšte akte,

3. donosi planove i programe razvoja Opštine,

4. donosi lokalna planska dokumenta,

5. donosi program uređenja prostora,

6. donosi Budžet i Završni račun Budžeta,

7. donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku,

8. uvodi lokalne javne prihode i utvrđuje visinu poreza, taksa i naknada,

9. raspolaže imovinom Opštine,

10. utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju,

11. raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije,

12. odlučuje o građanskoj inicijativi,

13. odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine,

14. osniva javne službe i organizacije za obavljanje poslova iz okvira nadležnosti Opštine,

15. daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač,

16. odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom,

17. donosi odluku o davanju koncesija na prirodna dobra koja su u nadležno sti opštine u skladu sa zakonom,

18. vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika,

19. bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Opštine, imenuje i razrješava sekretara Skupštine i članove radnih i savjetodavnih tijela,

20. daje saglasnost na imenovanje i razrješenje potpredsjednika Opštine i glavnog administratora,

21. podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu,

22. razmatra izvještaj predsjednika Opštine,

23. razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština,

24. donosi Poslovnik o radu,

25. donosi Etički kodeks,

26. daje autentično tumačenje propisa koje donosi,

27. obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti,

28. uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,

29. utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Opštine, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje,

30. propisuje uslove i način davanja na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i donosi program planiranja prostora,

31. propisuje uslove za izgradnju i korišćenje objekata kao i uslove za izgradnju i postavljanje pomoćnih objekata i montažnih objekata privremenog karaktera,

32. propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,

33. obrazuje Službu za poslove Skupštine,

34. donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave,

35. donosi odluku o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata,

36. ustanovljava javna priznanja,

37. donosi odluku o upotrebi simbola,

38. utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova,

39. donosi program podizanja spomen-obilježja,

40. utvrđuje područja i nazive naselja, ulica i trgova,

41. donosi odluku o komunalnoj policiji,

42. donosi odluku o broju odbornika u Skupštini opštine,

43. donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti,

44. imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, i daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Opština,

45. daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja i program rada i druga programska akta javnih službi,

46. donosi plan zaštite od požara,

47. podnosi predlog za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa,

48. propisuje prekršaje za povrede propisa opštine,

49. donosi odluku o naknadi za rad odbornika,

50. donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore,

51. odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja,

52. donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice,

53. pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa,

54. daje mišljenje o zakonima i drugim propisima, kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu,

55. donosi planove i programe u pojedinim oblastima u skladu sa državnim strategijama i planovima,

56. donosi odluku o osnivanju savjeta za ekonomski razvoj opštine,

57. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Radna tijela

Član 33

Radi efikasnosti i racionalnog vršenja poslova iz svoje nadležnosti, skupština obrazuje stalna radna tijela i to:

- Skupštinski odbori -

1. Odbor za Statut i propise

2. Odbor za izbor i imenovanja

3. Odbor za finansije, privredu i razvoj

4. Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost 5. Odbor za društvene djelatnosti

- - Skupštinski savjeti -

1.Savjet za međuopštinsku, međunarodnu i saradnju sa dijasporom

2.Savjet za davanje predloga, naziva naselja, ulica i trgova

3.Savjet za zaštitu životne sredine i razvoj turizma

4.Savjet za rodnu ravnopravnost

5.Savjet za saradnju sa nevladinim organizacijama

Skupština obrazuje komisije kao povremena radna tijela.

Član 34

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova.

Sastav stalnih radnih tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u skupštini. Za članove odbora skupština imenuje odbornike skupštine.

Za članove savjeta i komisija skupština, pored odbornika, imenuje i druga lica, s tim da njihov broj ne može biti veći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela.

Član 35

Sastav, djelokrug, način rada i odlučivanja radnih tijela i druga pitanja od značaja za njihov rad urediće se Poslovnikom o radu skupštine i Odlukom o obrazovanju radnih tijela.

Posebnom odlukom skupština može odborima povjeriti odlučivanje o pojedinim po slovima iz svoje nadležnosti.

Akti Skupštine

Član 36

Osnovni pravni akt lokalne samouprave je Statut.

U vršenju poslova iz svog djelokruga skupština donosi Poslovnik, odluke, rješenja, zaključke, preporuke, planove, programe i druge akte i daje autentično tumačenje propisa.

Član 37

Pravo predlaganja odluka, drugih propisa i opštih akta ima predsjednik opštine, odbornik i najmanje 100 građana sa teritorije opštine.

Član 38

Postupak za donošenje odluka, drugih propisa i opštih akata pokreće se podnošenje m predloga akta od strane ovlašćenog predlagača.

Član 39

Skupština može da odlučuje ako sjednici prisustvuje većina ukupnog broja odbornika. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih odbornika.

O donošenju Statuta, odluke o zaduživanju, izbora i razrješenja predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine, odluke o raspisivanju refernduma, Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Član 40

Odluke i drugi opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG - Opštinski propisi".

Izuzetno, kada za to postoje opravdani razlozi utvrđeni u postupku donošenja, može se predvidjeti da odluka i drugi opšti akt stupi na snagu najranije danom objavljivanja.

Član 41

Postupak donošenja odluka i drugih akata Skupštine, način rada i odlučivanja Skupštine i njenih radnih tijela, kao i način objavljivanja akata Skupštine, bliže se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine.

Predsjednik Skupštine

Član 42

Skupština ima predsjednika.

Predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda odbornika.

Predlog za predsjednika Skupštine može podnijeti najmanje 1/3 odbornika.

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova ukupnog broja odbornika, na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom o radu.

Mandat predsjednika Skupštine traje koliko i mandat Skupštine.

Prilikom stupanja na dužnost predsjednik Skupštine daje pred Skupštinom svečanu izjavu.

Tekst izjave glasi:

,,Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednika Skupštine obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Opštine.".

Član 43

Predsjednik Skupštine funkciju obavlja profesionalno ili volnoterski.

Odluku o načinu obavljanja funkcije Skupština donosi većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Predsjednik Skupštine saziva Skupštinu po potrebi, a najmanje jedan put u tri mjeseca. Predsjednik Skupštine saziva Skupštinu po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev predsjednika

Opštine, na zahtjev najmanje 1/3 odbornika i po inicijativi gra|ana.

Predsjednik Skupštinu saziva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno inicijative.

Član 44

Inicijativu za sazivanje sjednice Skupštine može u pisanoj formi podnijeti najmanje 3 % građana koji imaju prebivalište na teritoriji Opštine.

Inicijativa za sazivanje sjednice mora sadržati razloge za sazivanje sjednice i biti svojeručno potpisana punim imenom i prezimenom sa naznakom jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i adresom prebivališta.

Podnosilac inicijative je dužan da u inicijativi naznači razloge za sazivanje sjednice i predloži odluku, propis ili drugi akt za uređenje pitanja koja će biti predmet rasprave.

Inicijativa se podnosi uz svojeručni potpis podnosioca pred sekretarom Skupštine opštine, uz ličnu kartu.

Član 45

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštinom predsjedava odbornik kojeg odredi predsjednik Skupštine.

Ako nastupe razlozi usled kojih predsjednik nije u mogućnosti da odredi odbornika koji će predsjedavati Skupštinom, Skupštinom predsjedava najstariji odbornik.

Član 46

Predsjedniku Skupštine mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

-podnošenjem ostavke;

-razrješenjem i

-po sili zakona.

Član 47

Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

Ostavku konstatuje Skupština opštine na prvoj narednoj sjednici. Danom konstatacije ostavke predsjedniku Skupštine prestaje funkcija.

Član 48

Predlog za razrješenje predsjednika Skupštine može podnijeti: najmanje 1/3 odbornika Skupštine.

Predsjednik Skupštine može u Skupštini postaviti pitanje svog povjerenja.

Odluku o razrješenju Skupština donosi većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Način i postupak razrješenja predsjednika Skupština bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

Član 49

Odredbe zakona o prestanku mandata po sili zakona koje se odnose na predsjednika

Opštine shodno se primjenjuju i na predsjednika Skupštine.

Član 50

Predsjednik Skupštine se razrješava ako:

-ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima;

-svojim ponašanjem naruši ugled funkcije koju vrši;

- nastupi neki od slučajeva nespojivosti vršenja funkcije u smislu zakona;

-zloupotrijebi svoju funkciju;

-bude imenovan na drugu javnu funkciju;

-u drugim slučajevima kada Skupština ocijeni da je nepodoban za obavljanje funkcije.

Sekretar Skupštine

Član 51

Skupština ima sekretara.

Sekretara imenuje i razrješava Skupština na predlog predsjednika Skupštine. Mandat sekretara traje koliko i mandat Skupštine.

Za sekretara može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje 5 godina radnog iskustva.

Član 52

Sekretar:

-organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,

-stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i

održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,

-stara se o primjeni odredaba Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,

-odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,

-pomaže predsjedniku Skupštine u radu

-vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom.

Član 53

Sekretar odgovara predsjedniku Skupštine i Skupštini.

Sekretaru Skupštine prestaje mandat prije vremena na koje je imenovan: razrješenjem, raspuštanjem Skupštine, na lični zahtjev i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Sekretar Skupštine može biti razriješen ukoliko poslove iz svog djelokruga ne obavlja na zakonit i efikasan način.

Sekretar Skupštine ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrješenje.

Član 54

Predlog za razrješenje sekretara Skupštine mogu podnijeti predsjednik Skupštine ili najmanje jedna trećina odbornika.

Član 55

Predlog za razrješenje sekretara Skupštine podnosi se Skupštini u pisanoj formi i mora biti svojeručno potpisan od strane podnosioca.

Predlog treba da sadrži jasne razloge zbog kojih se traži razrješenje sekretara sa obrazloženjem.

Prije razmatranja u Skupštini predlog se dostavlja sekretaru Skupštine, radi upoznavanja i izjašnjenja u odnosu na razloge zbog kojih se traži razrješenje.

Na sjednici Skupštine predlagač ima pravo da obrazloži predlog i razloge zbog kojih traži razrješenje sekretara Skupštine.

Sekretar Skupštine povodom podnesenog predloga ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima za razrješenje.

Nakon okončane rasprave o podnijetom predlogu predsjednik Skupštine daje na glasanje predlog za razrješenje sekretara Skupštine.

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Član 56

Predsjednik opštine je izvršni organ opštine. Predsjednik opštine funkciju obavlja profesionalno.

Predsjednika opštine bira Skupština, na vrijeme od četiri godine, većinom glasova ukupnog broja odbornika.

U pogledu izbora predsjednika Opštine primjenjuju se odredbe Zakona kojim se uređuje izbor odbornika i poslanika.

Član 57

Kandidata za predsjednika opštine ima pravo da predloži najmanje ¼ odbornika. Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata.

Predlog sadrži: ime i prezime kandidata, kraću biografiju, obrazloženje i ime i prezime izvjestioca u ime predlagača.

Predlog kandidata za predsjednika opštine podnosi se predsjedavajućem Skupštinom u pisanoj formi i mora biti svojeručno potpisan od strane podnosioca.

Uz predlog se podnosi saglasnost kandidata za predsjednika opštine o prihvatanju kandidature.

Predsjedavajući dostavlja odbornicima predloge kandidata za predsjednika opštine.

O predlogu kandidata otvara se rasprava.

Izvjestilac u ime predlagača ima pravo da usmeno obrazloži predlog.

Ako ima više predloga kandidata za predsjednika opštine, predsjedavajući utvrđuje listu kandidata po azbučnom redu.

Član 58

Predsjednik opštine bira se javnim glasanjem, ako Skupština drugačije ne odluči.

Ako je za predsjednika opštine predloženo dva ili više kandidata izbor se vrši tajnim glasanjem ukoliko Sklupština drugačije ne odluči.

Za sprovođenje tajnog glasanja, Skupština na predlog predsjedavajućeg obrazuje komisiju od tri člana iz reda odbornika.

Sastav komisije odgovara stranačkoj zastupljenosti u Skupštini.

Član komisije ne može biti odbornik koji je kandidat za predsjednika opštine. Komisiji u radu pomaže sekretar Skupštine.

Tajno glasanje vrši se prema odredbama Poslovnika Skupštine koje se odnose na odlučivanje tajnim glasanjem.

Kada se izbor za predsjednika opštine vrši javno, glasanje se vrši prozivkom odbornika i jasnim izgovaranjem riječi "za", "protiv" ili "uzdržan".

Ako je za predsjednika opštine predložen jedan kandidat, a nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom ili kandidatima.

Ako su predložena dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak se ponavlja sa novim kandidatima.

Ako je predoloženo više od dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak glasanja se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, odnosno između više kandidata koji su dobili najveći jednaki broj glasova.

Ako ni u ponovnom glasanju ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak izbora se ponavlja sa novim kandidatima.

Po završenom glasanju Komisija dostavlja izvještaj predsjedavajućem koji saopštava rezultate glasanja za predsjednika opštine i objavljuje koji je kandidat izabran.

Član 59

Predsjednik Opštine daje pred Skupštinom svečanu izjavu. Tekst svečane izjave glasi:

"Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednika Opštine obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Opštine".

Poslovi predsjednika opštine

Član 60

Predsjednik opštine:

1) predstavlja i zastupa opštinu

2) predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti skupštine opštine

3) stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od opšteg značaja,

4) stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova

5) utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora

6) imenuje i razrješava potpredsjednika opštine i glavnog administratora, uz saglasnost Skupštine.

7) daje saglasnost na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač opština

8) imenuje i razrješava starješine organa lokalne uprave, stručne i druge službe, direktora agencije i menadžera

9) podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, radu organa lokalne uprave i službi najmanje jedanput godišnje

10) usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač opština, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkc ija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga o čemu donosi odgovarajuća akta

11) vrši nadzor nad radom lokalne uprave

12) donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno

13) odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi akta za njihovo izvršavanje

14) donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine

15) stara se o racionalnom korišćenju opštinske imovine

16) raspolaže sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine opštine

17) donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrđenom investicionom politikom

18) daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje skupštini podnesu drugi predlagači.

19) rješava sukob nadležnosti između organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje određenih poslova.

20) odlučuje o izuzeću glavnog administratora i starješina organa lokalne uprave

21) vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite

22) obrazuje stručna radna tijela za poslove iz svog djelogkruga i donosi Poslovnik o svom radu

23) privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine u skladu sa zakonom

24) vrši raspored službenih prostorija i poslovnih zgrada na korišćenje organima opštine, odlučuje o raspolaganju i korišćenju pokretnih stvari na način utvrđen zakonom 25) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 61

Za vršenje poslova iz svoje nadležnosti predsjednik opštine odgovara Skupštini. Za vršenje prenesenih i povjerenih poslova predsjednik opštine odgovara Vladi.

Član 62

Određene poslove iz svoje nadležnosti predsjednik može povjeriti potpredsjedniku Opštine. Za obavljenje poslova iz stava 1 ovog člana potpredsjednik odgovara predsjedniku Opštine.

Akti predsjednika Opštine

Član 63

U vršenju poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom, predsjednik opštine donosi: odluke, uputstva, pravilnike, naredbe, rješenja i zaključke.

Odlukom se utvrđuje organizacija i način rada organa lokalne uprave i uređuju pojedina pitanja u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom ili drugim propisom.

Uputstvom se propisuje način rada i izvršavanja poslova organa lokalne uprave i drugih subjekata koji vrše poslove od interesa za opštinu u izvršavanju zakona, odluka Skupštine opštine i drugih propisa.

Pravilnikom se bliže razrađuju pojedina pitanja koja su uređena zakonom, odlukom Skupštine opštine i drugim propisom.

Naredba se donosi radi rješavanja određene konkretne situacije koja ima opšti značaj u slučajevima kada je to zakonom ili drugim propisom predviđeno.

Rješenjem se odlučuje o obrazovanju stručnih savjeta i komisija, daje saglasnost na akta koja donose organi lokalne uprave i drugi subjekti koji vrše poslove od javnog interesa i drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Zaključkom se određuju zadaci organima lokalne uprave i subjektima koji vrše poslove od javnog interesa, zauzimaju stavovi, odlučuje o odobravanju sredstava iz budžeta Opštine i o drugim pitanjima iz nadležnosti predsjednika o kojima se ne odlučuje drugim aktima.

Prestanak mandata predsjednika opštine

Član 64

Predsjedniku opštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: razrješenjem od strane Skupštine, razrješenjem od strane Vlade, podnošenjem ostavke i po sili zakona.

Prestanak mandata predsjednika opštine zbog podnošenja ostavke i po sili zakona konstatuje se aktom Skupštine.

Član 65

Skupština može razriješiti predsjednika opštine ako:

-u propisanom roku ne predloži budžet i završni račun;

-ne obezbijedi sprovođenje razvojnih planova i programa;

-ne podnese Skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi;

-ne izvršava sudske odluke;

- ne obezbijedi vršenje drugih poslova iz nadležnosti opštine utvrđenih zakonom, Statutom i drugim propisima.

Član 66

Predlog za razrješenje predsjednika opštine može podnijeti najmanje 1/3 odbornika. Skupština o predlogu za razrješenje predsjednika opštine odlučuje u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga, većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Predlog za razrješenje predsjednika opštine podnosi se u pisanoj formi predsjedniku Skupštine.

Predlog mora biti svojeručno potpisan od strane odbornika koji podnose predlog sa punim imenom i prezimenom.

U predlogu za razrješenje predlagač je dužan da navede razloge zbog kojih traži razrješenje predsjednika opštine sa obrazloženjem, kao i ime odbornika koji će u ime predlagača saopštiti predlog.

Predsjednik Skupštine predlog dostavlja predsjedniku opštine radi upoznavanja i izjašnjenja.

O predlogu za razrješenje predsjednika opštine u Skupštini se otvara rasprava. Predsjednik opštine ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o podnijetom predlogu.

Po okončanju rasprave predsjednik Skupštine predlog za razrješenje predsjednika opštine stavlja na glasanje i na osnovu rezultata glasanja objavljuje odluku.

Član 67

U slučaju prestanka mandata predsjedniku Opštine, funkciju predsjednika do izbora novog vrši potpredsjednik Opštine.

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

Član 68

Opština može da ima jednog ili više potpredsjednika.

Potpredsjednika Opštine imenuje i razrješava predsjednik Opštine uz saglasnost Skupštine.

Član 69

Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika Opštine.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri.

V. LOKALNA UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

Član 70

Za vršenje poslova uprave obrazuju se organi lokalne uprave (sekretarijati, uprave, direkcije, biroi).

Organe lokalne uprave posebnom odlukom obrazuje predsjednik Opštine, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora.

Član 71

Za vršenje specifičnih poslova, izradu razvojnih programa, vršenje komunalnog nadzora, obezbjeđivanje zaštite i spašavanja imovine i lica od požara, eksplozija, havarija i drugih

akcidentnih i vanrednih situacija i korišćenja sredstava savremene informacione i komunikacione tehnologije, Predsjednik opštine osniva službe opštine (komunalnu policiju, službu zaštite, informacioni centar menadžera).

Za vršenje poslova koji zahtijevaju posebno stručna znanja i samostalnost u radu mogu se odlukom Predsjednika opštine osnivati agencije.

Aktom o osnivanju bliže se uređuje djelokrug i način rada službi i agencija iz st. 1 i 2 ovog člana.

Član 72

Za obavljanje poslova uređenja, korišćenja, unapređe nja i zaštite građevinskog zemljišta osniva se preduzeće ili druga organizacija (agencija, direkcija).

Vršenje ovih poslova skupština može povjeriti drugom pravnom licu u skladu sa zakonom.

Član 73

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave, Komunalne policije, posebnih službi i Informacionog centra donosi starješina organa uz saglasnost predsjednika Opštine po pribavljenom mišljenju glavnog administratora.

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije donosi direktor uz saglasnost predsjednika Opštine.

Poslovi lokalne uprave

Član 74

Lokalna uprava:

1) izvršava zakone, druge propise i opšte akte;

2) priprema nacrte odluka i drugih akata koje donose organi lokalne samouprave;

3) vrši upravni nadzor;

4) vrši stručne i druge poslove koje joj povjere organi lokalne samouprave;

5) rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama građana, pravnih i drugih lica;

6) vodi javne i druge evidencije propisane zakonom i opštim aktima organa lokalne samouprave;

7) rješava u prekršajnom postupku u skladu sa Zakonom;

8) vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima.

Upravni nadzor

Član 75

Organi lokalne uprave vrše upravni nadzor, i to:

1) nadzorom nad zakonitošću akata javnih službi kojima se rješava o pra vima, obavezama i pravnim interesima građana i pravnih lica;

2) nadzorom nad zakonitošću i cjelishodnošću rada javnih službi;

3) inspekcijskim nadzorom.

Nadzor iz stava 1 ovog člana vrše organi lokalne uprave u skladu sa zakonom i opštim aktima Opštine.

Član 76

U obavljanju upravnog nadzora organi lokalne uprave:

1) predlažu predsjedniku Opštine obustavljanje od izvršenja opštih akata ili pojedinih njihovih odredbi koje nijesu u saglasnosti sa Statutom i drugim aktima organa lokalne samouprave, do okončanja postupka ustavnosti i zakonitosti opštih akata;

2) pokreću inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata javnih službi;

3) nalažu mjere za izvršavanje utvrđenih obaveza;

4) predlažu mjere za prevazilaženje problema, odnosno otklanjanje propusta u radu;

5) pokreću inicijativu za izmjenu i dopunu propisa;

6) podnose zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnu prijavu ili prijavu za privredni prestup;

7) obavještavaju druge organe, ako postoje razlozi za preduzimanje mjera iz njihovih nadležnosti;

8) preduzimaju druge mjere predviđene posebnim propisima.

Glavni administrator

Član 77

Glavni administrator koordinira radom organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.

Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti opštine.

Za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje se Služba glavnog administratora.

Član 78

Glavnog administratora imenuje i razriješava predsjednik opštine, uz saglasnost Skupštine. Glavni administrator imenuje se na osnovu javnog oglašavanja, na vrijeme od četiri godine. Za glavnog administratora može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje pet godina radnog iskustva.

Glavni administrator za svoj rad i rad Službe glavnog administratora odgovara predsjedniku opštine i Skupštini.

Član 79

Glavni administrator može biti razriješen dužnosti ukoliko ne vrši ili nesavjesno vrši poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Opštine pokreće postupak za davanje saglasnosti za razrješenje glavnog administratora u pisanoj formi sa obrazloženjem koji podnosi Skupštini.

Inicijativu za pokretanje pitanja odgovornosti Glavnog administratora može da podnese 1/3 odbornika.

Inicijativu iz prethodnog stava Skupština dostavlja Predsjedniku opštine, na izjašnjenje. Predsjednik opštine je dužan da se u roku od 15 dana izjasni o podnešenoj inicijativi i o tome pismeno obavijesti Skupštinu.

O predlogu za davanje saglasnosti za razrješenje glavnog administratora u Skupštini se raspravlja i glasa.

Glavni administrator ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrješenje.

Nakon okončane rasprave predsjednik Skupštine daje na glasanje predlog za razrješenje glavnog administratora.

Starješina organa lokalne uprave

Član 80

Radom organa lokalne uprave rukovodi starješina organa.

Starješina organa se postavlja na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od četiri godine. Starješina organa za svoj rad i rad organa kojim rukovodi odgovara predsjednik u opštine. Starješina organa donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, odlučuje o

izboru, raspoređivanju i izuzeću službenika i namještenika i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima.

Član 81

Starješina organa se razriješava:

-istekom mandata,

-prestankom radnog odnosa.

-na lični zahtjev."

Član 82

Starješina organa lokalne uprave odgovoran je za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada organa kojim rukovodi.

Starješina ograna u izvršavanju poslova dužan je da se pridržava zakona, ovog Statuta, uputstava i smjernica glavnog administratora i predsjednika opštine.

O stanju u upravnoj oblasti kojom rukovodi, starješina organa podnosi izvještaj glavnom administratoru i predsjedniku Opštine po njihovom zahtjevu, a najmanje dva puta godišnje.

Član 83

Ako se na osnovu izvještaja iz člana 82. Statuta utvrdi da stanje u upravnoj oblasti ne zadovoljava, predsjednik opštine će razriješiti starješinu organa.

Inicijativu za pokretanje postupka razriješenja u smislu sta va 1. ovog člana može pokrenuti i glavni administrator.

U postupku pokrenutom za utvrđivanje odgovornosti starješina organa ima pravo da se izjasni o razlozima naznačenim za razriješenje.

Član 84

Opština može imati menadžera.

Menadžer koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata kojima se: podstiče ekonomski razvoj, obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, privatno i javno partnerstvo i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj loklne samouprave.

Menadžera postavlja i razrješava predsjednik opštine.

Menadžer se postavlja na osnovu javnog oglašavanja na neodređeno vrijeme.

Menadžer najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o svom radu predsjedniku opštine.

KLAUZULA KONFLIKTA INTERESA

Član 85

Poslovi predsjednika, potpredsjednika opštine i glavnog administratora nespojivi su sa funkcijom odbornika i članstvom u organima upravljanja javnih službi čiji je osnivač opština.

Lica iz stava 1 ovog člana ne mogu biti angažovana od javnih službi, pravnih i fizičkih lica za obavljanje bilo kojih poslova koji su povezani sa poslovima organa lokalne samouprave i u funkciji su ostvarivanja njihovih prava i interesa pred lokalnim organima."

Poslovi starješine organa lokalne uprave i rukovodilaca javnih službi čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave nespojivi su sa funkcijom odbornika i članstvom u organima upravljanja javnih službi.

Član 86

Na prava, obaveze i odgovornosti lokalnih funkcionera, službenika i na mještenika shodno se primjenjuju propisi kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih funkcionera, službenika i namještenika.

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

Mjesne zajednice

Član 87

Na području Opštine osnivaju se mjesne zajednice, kao oblik neposrednog odlučivanja i učestvovanja građana u odlučivanju u poslovima od interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukom Skupštine opštine.

Odlukom Skupštine opštine urediće se uslovi za osnivanje, poslovi, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja, finansiranje i druga pitanja od značaja za rad Mjesne zajednice.

Skupština može, kad je to neophodno radi ostvarivanja prava građana, privremeno do samoorganizovnja obrazovati mjesne zajednice.

Mjesna zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar Mjesnih zajednica koji vodi nadležni opštinski organ.

Član 88

U mjesnoj zajednici građani odlučuju o svim pitanjima od neposrednog i zajedničkog interesa za građane sa tog područja, a naročito:

-daju predloge i učestvuju u pripremi razvojnih programa i donošenju višegodišnjih investicionih planova opštine, izgradnji javne infrastrukture, izvođenju komunalnih investicija i nadzoru nad izvršenim radovima

-učestvuje u pripremi programa snadbijevanja vodom na seoskom području

-daju predloge za sanaciju deponija komunalnog otpada i učestvuje u njihovoj sanaciji

-daju predloge za uređenje i uljepšavanje prostora, uređenje i uljepšavanje šetališta i učestvuju u tome

-daju inicijative za dodatno uređenje saobrraćaja (saobraćajna signalizacija, uređenje prilaza i dr)

-podnose inicijative za promjenu prostornih i urbanističkih planova

-obavještavaju nadležni organ opštine o problemima i potrebama stanovnika mjesne

zajednice u oblasti uređenja prostora i zaštite životne sredine

-učestvuju u organizovanju kulturnih, sportskih i drugih priredbi i manifestacija

-učestvuju u izgradnji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva

-učestvuju u upravljanju, izgradnji, održavanju i zaštiti seoskih vodovoda, groblja i drugih komunalnih objekata

-podnose inicijative za rješavanje socijalnih potreba stanovnika

-učestvuju u zaštiti i spasavanju od elementarnih nepogoda

-podnose predloge i inicijative i u drugim oblastima života i rada od interesa za lokalno stanovništvo.

Član 89

Sredstva za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u mjesnoj zajednici, obezbjeđuju se u skladu sa zakonom i Odlukom o mjesnim zajednicama.

MJESNI CENTAR

Član 90

Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa građana u oblastima iz člana 88 Statuta, više teritorijalno povezanih, razvojno i ekonomski upućenih mjesnih zajednica mogu osnovati Mjesni centar.

Inicijativu za osnivanje Mjesnog centra može pokrenuti Savjet jedne ili više teritorijalno povezanih, razvojno i ekonomski međusobno upućenih mjesnih zajednica.

Inicijativa za osnivanje Mjesnog centra sadrži: naziv i sjedište, razloge za osnivanje, način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za rad Mjesnog centra.

Član 91

Mjesni centar osniva se odlukom Skupštine opštine. Odluka o osnivanju Mjesnog centra sadrži:

-naziv i sjedište

-organe Mjesnog centra

-vrstu, obim i način obavljanja poslova

-način finansiranja

-odgovornost za vršenje poslova

-javnost rada

-način predstavljanja i zastupanja mjesnog centra do izbora organa Mjesnog centra i

-druga pitanja od značaja za rad Mjesnog centra.

Član 92

Organi Mjesnog centra su:

Savjet Mjesnog centra i predsjednik Savjeta Mjesnog centra.

Savjet Mjesnog centra broji po pravilu najmanje 7 a najviše 11 članova, što se utvrđuje odlukom Skupštine o osnivanju Mjesnog centra.

U Savjet Mjesnog centra svaka Mjesna zajednica koja je ušla u sastav Mjesnog centra ima najmanje po jednog predstavnika.

Članove Savjeta Mjesnog centra biraju i razriješavaju Savjeti mjesnih zajednica sa područja za koje se osniva Mjesni centar.

Član 93

Savjet Mjesnog centra ima predsjednika, koji predstavlja Mjesni centar, predsjedava sjednicama Savjeta i koordinira realizaciju utvrđenih planova i programa.

Predsjednika Savjeta Mjesnog centra bira Savjet iz reda svojih članova.

Na pitanja koja se tiču postupka, načina izbora i razrješenja članova Savjeta Mjesnog centra i predsjednika Savjeta Mjesnog centra, shodno se primjenjuju odredbe propisa o mjesnim zajednicama.

Član 94

Savjet Mjesnog centra ima sekretara.

Sekretara Mjesnog centra imenuje Savjet Mjesnog centra.

Savjet Mjesnog centra može da obrazuje stručnu službu za vršenje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Mjesnog centra.

Stručnom službom rukovodi sekretar Mjesnog centra.

Član 95

Mjesni centar može obavljati poslove iz nadležnosti lokalne samouprave koje mu povjeri Skupština opštine.

Odlukom iz stava 1 ovog člana uređuje se način obavljanja poslova i finansiranje.

Član 96

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti lokalne uprave, posebno u odnosu na ostvarivanje prava građana, organi lokalne uprave mogu organizovati rad u mjesnom centru".

Član 97

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti lokalne i državne uprave, a naročito kad se tiču ostvarivanja prava i potreba građana, organi državne i lokalne uprave mogu organizovati rad u Mjesnom centru.

VII. UČEŠĆE GRAĐANA

Član 98

Građani na teritoriji opštine mogu neposredno učestvovati u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i zajedničkog interesa.

Građani neposredno učestvuju u izjašnjavanju i odlučivanju: inicijativom, građanskom incijativom, na zboru građana, referendumom, peticijom, predlogom i građanskom žalbom.

Inicijativa

Član 99

Građani imaju pravo da pokrenu incijativu pred nadležnim organima radi razmatranja i odlučivanja o određenim pitanjima od interesa za lokalno stanovništvo u skladu sa zakonom.

Građanska inicijativa

Član 100

Građani mogu, organima Opštine, uputiti građansku inicijativu za donošenje ili promjenu akta kojim se uređuju značajna pitanja iz njene nadležnosti.

Građanska inicijativa se može pokrenuti o pitanjima: planiranja i uređenja prostora, zaštite životne sredine, komunalne djelatnosti, poreza, naknada i taksi, kulture i sporta i drugim značajnim pitanjima iz nadležnosti Opštine.

Član 101

Građansku inicijativu može podnijeti najmanje 2 % birača upisanih u birački spisak Opštine, prema podacima o broju birača sa posljednih izbora.

Građanska inicijativa mora biti svojeručno potpisana od strane podnosilaca sa podacima: puno ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i adresa stanovanja.

Građanska inicijativa koja ne sadrži sve elemente iz st. 1 i 2 ovog člana smatraće se nepotpunom i biće vraćena podnosiocima na dopunu.

Član 102

Organ Opštine kome je upućena građanska inicijativa dostaviće inicijativu nadležnom organu lokalne samouuprave i radnom tijelu Skupštine radi davanja mišljenja.

Organi i radno tijelo iz stava 1 ovog člana dužni su da daju mišljenje u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Član 103

Skupština je dužna da se o građanskoj inicijativi izjasni na prvoj narednoj sjednici po dobijanju mišljenja.

Kad Skupština prihvati građansku inicijativu zadužiće nadležni organ lokalne uprave da u roku od 60 dana pripremi predlog akta za uređenje pitanja koje je predmet inicijative.

U izradi akta organ iz prethodnog stava je dužan da omogući učešće predstavniku podnosioca građanske inicijative.

Zbor građana

Član 104

Zbor građana saziva nadležni organ mjesne zajednice po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje 1 % građana sa područja za koje se organizuje zbor.

Zbor građana može sazvati predjednik Skupštine i predsjednik Opštine radi dobijanja mišljenja građana o pojednim pitanjima od lokalnog interesa, kao i odbornik u Skupštini opštine koji je upisan u birački spisak područja za koje se organizuje zbor, radi pribavljanja mišljenja o određenom pitanju od strane građana.

Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva najmanje sedam (7) dana prije dana održavanja zbora.

Poziv se objavljuje u sredstvima informisanja, ističe na oglasnoj tabli Skupštine opštine i mjesne zajednice, javnim objektima, drugim oglasnim mjestima, ulaznim vratima stambenih zgrada i na drugi pogodan način.

Član 105

Zahtjev za sazivanje zbora građana mora sadržati u pisanoj formi obrazlo žen predlog pitanja koje zbor treba da razmatra.

Ukoliko zahtjev za sazivanje zbora podnose građani zahtjev mora sadržati, ime i prezime građanina, adresu i svojeručni potpis.

Član 106

Ako su ispunjeni uslovi za sazivanje zbora, zbor će biti sazvan najranije u roku od osam (8) dana, odnosno najkasnije u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva.

Član 107

Za rad Zbora građana potrebno je prisustvo 3 % građana sa područja za koje se zbog saziva.

Zbor građana odlučuje većinom glasova prisutnih.

Član 108

Građani na zboru:

-daju predloge organima Opštine u vezi sa pripremom programa i planova razvoja opštine, planom uređenja prostora, zaštitom i unapređenjem životne sredine,

-razmatraju inicijative i predloge za osnivanje mjesnih zajednica i promjenu granica mjesnih zajednica, i

- razmatraju druga pitanja od značaja za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine.

Član 109

Zahtjeve, predloge, inicijative, stavove i mišljenja zbora građana nadležni organi opštine su dužni da u roku od 60 dana razmotre i o njima obavijeste građane.

Član 110

Druga pitanja u vezi sa sazivanjem, načinom rada i odlučivanjem na zboru koja nisu uređena ovim Statutom urediće se odlukom Skupštine opštine.

Referendum

Član 111

Radi izjašnjavanja građana o određenim pitanjima iz nadležnosti Opštine može se raspisati referendum za teritoriju Opštine (Opštinski referendum) ili za dio teritorije opštine (Mjesni referendum).

Član 112

Opštinski referendum raspisuje se u slučajevima predviđenim zakonom.

Opštinski referendum se može raspisati: radi prethodnog izjašnjavanja građana o uvođenju samodoprinosa, odlučivanja o pitanjima pokrenutim građanskom inicijativom koja nije prihvaćena od strane Skupštine kao i o drugim pitanjima od posebnog značaja iz nadležnosti Opštine o kojima Skupština ima pravo da donosi odluke.

Član 113

Predlog za raspisivanje opštinskog referenduma mogu podnijeti predsjednik Opštine, najmanje jedna trećina odbornika i 5 % birača upisanih u birački spisak Opštine prema podacima o broju birača sa posljednjih izbora.

Član 114

Mjesni referendum se može raspisati radi prethodnog izjašnajvanja građana o pitanjima od neposrednog interesa za građane sa teritorije za koju se referendum raspisuje, a naročito:

-o uvođenju mjesnog samodoprinosa

-izgradnji objekata infrastrukture za to područje, i

-drugim pitanjima od interesa građana sa tog područja.

Odluku o raspisivanju mjesnog referenduma donosi skupština opštine na predlog najmanje 20% birača sa područja teritorije opštine za koji se traži raspisivanje refere nduma.

Postupak raspisivanja i sprovođenja referenduma sprovodi se u skladu sa zakonom, ovim

Statutom i odlukom o njegovom raspisivanju.

Samodorpinos

Član 115

Odluku o uvođenju samodoprinosa, donose građani neposredno, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom.

Odluka se smatra donijetom kada se za nju izjasni većina od ukupnog broja građana koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji na kojoj se sredstva prikupljaju, kao i građani koji nemaju biračko pravo i prebivalište na području na kome se s redstva prikupljaju ako na tom području imaju nepokretnu imovinu (lokalno stanovništvo), a sredstvima se poboljšavaju uslovi korišćenja te imovine.

Član 116

O obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana odlučuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Član 117

Inicijativu za donošenje odluke o samodoprinosu mogu podnijeti najmanje jedna trećina od ukupnog broja odbornika ili 20% od ukupnog broja birača na teritoriji za koju se odluka donosi.

Uz inicijativu za uvođenje samodoprinosa, podnosi se program kojim se utvrđuju izvori, namjena i način obezbjeđivanja ukupnih finansijskih sredstava za realizaciju samodoprinosa.

Predlog odluke o samodoprinosu utvrđuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Odlukom o uvođenju samodoprinosa utvrđuje se: namjena, područje, vrijeme za koje se uvodi samodoprinos, ukupan iznos sredstava koja se prikupljaju, obveznik samodoprinosa, lica koja se oslobađaju obaveze, visina samodoprinosa (osnovica, proporcionalna stopa i dr.) način obračunavanja i ostvarivanja nadzora građana nad namjenskim korišćenjem sredstava i druga pitanja od značaja za uvođenje samodoprinosa.

Drugi oblici izjašnjavanja građana

Član 118

Građani imaju pravo da podnesu peticiju, predlog i građansku žalbu organima Opštine kao i da od organa traže obavještenja iz njihovog djelokruga.

Građanska žalba ili peticija podnosi se u pisanoj formi Skupštini opštine ili predsjedniku Opštine i mora biti uredno potpisana.

Član 119

Organ kome je građanska žalba- peticija-predlog upućen, dužan je da istu razmotri i donese odluku ili da u slučaju nenadležnosti istu proslijedi nadležnom organu, o čemu je dužan obavijestiti podnosioca.

Nadležni organ dužan je donijeti odluku, odnosno dati obavještenje u najkraćem roku ali ne dužem od 30 dana i o tome pismeno obavijesti podnosioca.

Član 120

Skupština opštine će posebnom odlukom urediti način i postupak učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

Član 121

Za donošenje Statuta, programa razvoja opštine, prostornih i urbanističkih pla nova, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana sprovodi se javna rasprava.

Javna rasprava se može sprovoditi i povodom drugih akata kojima se odlučuje o pitanjima od značaja za lokalno stanovništvo u skladu sa posebnom odlukom Skupštine.

VIII. ODNOSI I SARADNjA

Odnos organa Opštine i građana

Član 122

Organi Opštine obavezni su da obezbijede ostvarivanje prava i dužnosti lokalnog stanovništva na zakonit i efikasan način uz poštovanje ličnosti i dostojanstva građanina.

Odbornici, lokalni funkcioneri, službenici i namještenici obavezni su da se pridržavaju Etičkog kodeksa.

Za postupanje u upravnim stvarima organi lokalne uprave su obavezni da javno istaknu standarde postupanja u skladu sa zakonom i Odlukom kojom se uređuje organizacija i rad organa lokalne uprave i javnih službi.

Član 123

U cilju stvaranja uslova za potpunije i efikasnije obavljanje poslova iz nadležnosti lokalne uprave, posebno u odnosu na ostvarivanje prava građana, organi lokalne uprave mogu organizovati rad u mjesnim zajednicama.

Poslove iz stava 1 ovog člana, način i mjesto njihovog vršenja odrediće glavni administrator.

Odnos organa Opštine i nevladinih organizacija

Član 124

U cilju afirmisanja otvorenog i demokratskog društva organi Opštine sarađuju sa nevladinim organizacijama.

U cilju ostvarivanja saradnje na način utvrđen Zakonom organi Opštine će obezbijediti da radne verzije, nacrti i predlozi opštih akata, planova i programa razvoja i izvještaja o radu organa i javnih službi blagovremeno učine dostupnim nevladinim organizacijama putem internet prezentacije, upoznavanjem sa sadržajem, uvidom u materijal kod nadležnog organa i na drugi način.

Član 125

Pored oblika saradnje utvrđenih zakonom predsjednik Skupštine Opštine će omogućiti predstavniku nevladine organizacije učešće u radu Skupštine po određenom pitanju za koje nevladina organizacija iskaže interes, bez prava odlučivanja (slobodna stolica).

Postupak i način učešća predstavnika nevladinih organizacija u radu Skupštine bliže će se urediti Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 126

Predsjednik Skupština opštine će najmanje jedan put godišnje organizovati radni sastanak predsjednika klubova odbornika i predstavnika nevladinih organizacija u cilju unapređenja dalje saradnje.

Predsjednik Opštine će najmanje jedan put godišnje organizovati radni sastanak glavnog administratora, stariješina organa i javnih službi i predstavnika nevladinog sektora u cilju razmatranja dostignutog stepena i unapređenja dalje saradnje.

Odnos organa Opštine i državnih organa i javnih službi

Član 127

Odredbe zakona kojima se uređuju pitanja odnosa organa Opštine i javnih službi i odnosa organa Opštine i državnih organa neposredno se primjenjuju.

Međuopštinska saradnja

Član 128

Opština ostvaruje saradnju sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu u oblastima od zajedničkog interesa u skladu sa Ustavom i zakonom.

Odluku o saradnji iz stava 1 ovog člana donosi Skupština opštine.

IX. JAVNOST I TRANSPARENTNOST RADA

Član 129

Pored načina utvrđenih zakonom javnost i transparentnost rada organa opštine i javnih službi obezbjeđuje se:

-slobodnim pristupom informacijama u skladu sa zakonom,

-informisanjem javnosti,

-objavljivanjem izvještaja organa opštine i javnih službi u sredstvima javnog informisanja ili na drugi način,

- izdavanjem publikacije o radu organa iz njihovog djelokruga rada koji su od neposrednog interesa za građane.

Način i postupak ostvarivanja javnosti i transparentnost iz stava 1 ovog člana bliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 130

U cilju obezbjeđivanja javnosti i transparentnosti rada organa Opštine i javnih službi, predsjednik Opštine, predsjednik Skupštine i glavni administrator dužni su da, najmanje jedanput u tri mjeseca putem lokalnih medija ili na drugi pogodan način, informišu građane o aktivnostima organa u proteklom i planiranim aktivnostima u narednom periodu.

X. SAVJET ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 131

Skupština osniva Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave radi ostvarivanja demokratskog uticaja građana na unapređenje lokalne samouprave.

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ima predsjednika i osam (8) članova, koji se biraju iz iz reda građana i stručnjaka u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu.

Član 132

Za člana Savjeta ne mogu biti birani:

-poslanici i odbornici;

-lokalni funkcioneri, starješine organa lokalne uprave i rukovodioci javnih službi čiji je osnivač opština:

-izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Republike Crne Gore i organima državne uprave;

-funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranačkih funkcioneri);

-osobe koje su pravosnažno osuđene za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđene za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest (6) mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude.

Član 133

Savjet ima pravo da državnim organima, organima lokalne samouprave i javnim službama podnosti predloge za unapređenje i razvoj lokalne samouprave, podizanje nivoa kvaliteta javnih usluga, zaštitu Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti Opštine i zaštitu sloboda i prava lokalnog stanovništva.

U izvršavanju svoje funkcije Savjet ima pravo da od državnih organa, organa Opštine i javnih službi čiji je osnivač opština, traži informacije o pitanjima iz njihove nadležnosti.

Organi i službe iz stava 1 i 2 ovog člana dužni su da se izjasne o zahtjevima i predlozima Savjeta u primjerenom roku, a najduže u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, predloga.

Član 134

Način izbora i rada Savjeta i druga pitanja od značaja za njegov rad bliže se uređuju

Odlukom o osnivanju Savjeta.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 135

Postupak za izmjene i dopune Statuta pokreće se predlogom Odluke za izmjenu i dopunu Statuta.

Predlog iz stava 1 ovog člana može pokrenuti najmanje jedna trećina odbornika, predsjednik Opštine i 100 građana sa teritorije Opštine a u skladu sa ovim Statutom.

Član 136

O donošenju Statuta ili izmjenama i dopunama Statuta Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika.

                                                                                     Član 137

Propisi i drugi akti čija obaveza donošenja i usklađivanja proizilazi iz ovog Statuta, donijeće se u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja opštih akata na osnovu ovog Statuta primjenjivaće se opšta akta koja su na snazi, osim odredbi tih akata koje su u suprotnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i ovim Statutom.

Član 138

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj:02-12                                                                                                                 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Petnjica, 23.01.2014.god                                                                                               Adnan Muhović