Samir Agović

biografija...

 

POSLOVI PREDSJEDNIKA OPŠTINE

(izvod iz Statuta)

ČLAN 60.

Predsjednik opštine :

1) predstavlja i zastupa opštinu

2) predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti skupštine opštine

3) stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od opšteg značaja,

4) stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova

5) utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora

6) imenuje i razrješava potpredsjednika opštine i glavnog administratora,    uz saglasnost Skupštine.

7) daje saglasnost na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač opština

8) imenuje i  razrješava starješine organa lokalne uprave, stručne i druge službe, direktora agencije i menadžera

9) podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, radu organa lokalne uprave i službi najmanje jedanput godišnje

10) usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave, javnih službi  i agencija čiji je osnivač opština, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga o čemu donosi odgovarajuća akta

11) vrši nadzor nad radom lokalne uprave

12) donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno

13) odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi akta za njihovo izvršavanje

14) donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje bueta opštine

15) stara se o racionalnom korišćenju opštinske imovine

16) raspolaže sredstvima tekuće buetske rezerve u skladu sa odlukom Skupštine opštine

17) donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrđenom investicionom politikom

18) daje mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje skupštini podnesu drugi predlagači.

19) rješava sukob nadležnosti između organa lokalne uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje određenih poslova.

20) odlučuje o izuzeću glavnog administratora i starješina organa lokalne uprave

21) vrši nadzor  nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite

22) obrazuje stručna radna tijela za poslove iz svog djelogkruga  i donosi Poslovnik o svom radu

23) privremeno donosi akte iz nadležnosti Skupštine u skladu sa zakonom

24) vrši raspored službenih prostorija i poslovnih zgrada na korišćenje organima opštine,  odlučuje o raspolaganju i korišćenju pokretnih stvari  na način utvrđen zakonom

25) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.