Opština Petnjica

 

Površina: 173 km2
Broj stanovnika: 6 686 (po popisu 2011.)
Naseljenih mjesta: 25
Mjesne zajednice (7): Petnjica, Vrbica, Trpezi, Tucanje, Bor, Savin Bor i Javorova
Centar područja: Petnjica
Država: Crna Gora
Valuta: Euro
Vremenska zona: GTM+1
Elektro sistem: 220V / 50Hz
Planine: Turjak, Vlahovi, Pločnik, Lađevac, Ciglen
Najveći vrh: Krstača (1757mm)
Rijeke: Popča, Trpeška, Vrbička, Radmanska, Tucanjska
Najduža rijeka:  Popca - Lješnica (od mjesta Lješnica)
Klima: kontinentalna

 

Gornji Bihor je smješten između Pešterske visoravni na sjeveru, Vlahova na istoku, Turjaka na jugozapadu, poličke visoravni na jugu, Lima i Lozne na jugozapadu, Goduše na zapadu i Korita na sjeverozapadu.

Gornj Bigor ima raznovrsnu geološku strukturu terena. U njemu  se nalaze visoke planine, rasjedne linije, riječne doline, glacijalni i kraški reljef, kao i vulkanske stijene. Ovaj prostor je nastao u eocenu i oligocenu, u vrijeme nastanka dinarida. Ovaj kraj je uglavnom sastavljen od paleozojskih škriljaca, trijanskih krečnjaka i dolomita.

Rasjedna linija Gornjeg Bihora se pruža  sjever-jug, pa su i rijeke sa tim smjerom. Najduža rijeka prolazi kroz krečnjačke predjele i u nju se ulijevaju ostale rijeke Gornjeg Bihora. Popča se kod Bioče ulijeva u Lim, prolazeći kroz klisuru Kaludar. Veliki dio ovog područja zauzimaju planine: Turijak (1409), Vlahovi (1599), Ciglen (1345), Lađevac (1545). Preko planine Lađevac ovo područje  terasasto prelazi u Peštersku visoravan. Najviši vrhovi u ovom kraju su Musina  jama (1758), Međusten (1660), Crno vrelo (1628) i Borovo brdo (1505). Ovi planinski tereni pokriveni su bogatim i prostranim pašnjacima, te je stočarstvo u prošlosti bilo jako razvijeno. I pored velike nadmorske visine ovi su tereni prohodni zahvaljujući tokovima potoka i rijeka  i šumskom pokrivaču. Petnjička kotlina se nalazi u donjem toku rijeke Popče. Sa jugo-istoka je  ograničena Trpeškim i Lazanskim brdom a sa sjevero-zapada Koraćkim  brdom. Prema sjevero-istoku je otvorena rijekom Popčom ka Polimlju. Kotlina se pruža od sjevero-istoka ka jugo-zapadu u dužini od 7 km, a najveća širina u slivu Radmančice iznosi 3 km. Najniži dio kotline je na 708 m nadmorske visine. Sa desne strane Popča prima Radmančicu, koja u gornjem toku probija Radmansku klisuru, veoma atraktivnu. Pored ove rijeke razvijeno je naselje Radmance koje je bogato voćem i ratarskim kulturama. Sa lijeve strane u Gusarama, u Popču se uliva Vrbička rijeka, koja nastaje spajanjem Trpeške i Vrbičke koja su župna i poznata po gajenju voća i ratarskih kultura. Od mjesta spajanja Popče i Vrbičke rijeke, Popča mijenja pravac i teče prema zapadu. Ona pravi kotlinu u kojoj su razvijena naselja Paljuh i Lješnica. Sa desne strane, u naselju Lješnica u Popču se ulijeva Tucanjska rijeka koja polazi od Vrševa i u donjem toku pravi kotlinu u kojoj je naselje Tucanje koje je bogato voćem i ratarskim  kulturama.