Biografija

Ime i prezime: Mehmed Adrović

Datum i mjesto rođenja: 

Adresa: Petnjica b.b. 84312. Crna Gora

Tel

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Obrazovanje: 

 

 

 

 

 

NADLEŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

(izvod iz Statuta)

ČLAN 45.

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom,  rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji  odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu.