Sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem, i njegovim saradnicima Mehmedom Adrovićem, predsjednikom Skupštine Opštine Petnjica, Muslijom Kalićem, potpredsjednikom Opštine i savjetnicom dr Nerminom Muratović, razgovarano je o poštovanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda. Posebno su diskutovana pitanja društvenog uključivanja romske zajednice i slobode vjeroispovijesti.

Predsjednik Samir Agović je istakao kontinuiranu i kvalitetnu saradnju Opštine Petnjica i MLJMP, pri čemu su zajednički konstatovane uspješne inicijative, programi i projekti Vlade Crne Gore i Premijera Duška Markovića za razvoj sjevera zemlje.

Predsjednik Samir Agavić je posebno istakao dobru saradnju opštine Petnjica sa zavičajnom dijasporom koja je snažno involvirana u sve razvojne i napredne procese. To iskustvo je za primjer i model za odnos države prema ukupnoj crnogorskoj dijaspori.

MLJMP je prepoznalo građansku širinu, humanistički pristup i posvećenost opštine Petnjica prema poštovanju ljudskih i manjinskih prava. Posebno se ističe senzibilisan odnos prema društvenim grupama koje su, na lokalnom nivou, manjinske zajednice. U svega šest godina od obnove statusa opštine, Petnjica je pokazala da ima viziju i kapacitete da sa konkretnim aktivnostima doprinosi poboljašanju socijalnog i ekonomskog statusa svih njenih građana, a posebno ranjivih kategorija.

Prepoznato je dobro iskustvo i detaljno diskutovano o odnosu opštine Petnjica prema svim vjerskim zajednicima. Prisutan je senzibilisan odnos prema pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti. Pomognuta je rekonstrukcija vjerskih objekata i grobalja a rješavani su i brojni individualni zahtjevi.

Kod problematike stanovanja romske zajednice, MLJMP je prepoznalo opštinu Petnjica kao pozitivan primjer. Prepoznat je proaktivan pristup ove opštine kod unaprjeđenja uslova stanovanja za članove romske etničke grupe. Osim što je, sopstvenom inicijativom i zalaganjem, uslovno privremeno zbrinula tri romske porodice, opština Petnjica je posvećana da trajno riješi njihovo stambeno pitanje.  Ove porodice ranije nijesu prihvatile mogućnost da se zbrinu u drugoj opštini, insistirajući da ostanu u ovoj sredini, u kojoj su prilično prihvaćeni i integrisani. Predstavnici opštine su detaljno predstavili aktivnosti preduzete u pravcu rješavanja različitih egzistencijalnih pitanja za ove porodice.

Kroz osnaživanje dijaloga i organizovanja konsutacija sa stručnjacima, organima državne uprave i lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva, MLJMP namjerava izraditi produktivniju nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori ali i dodatno podržati  implementaciju Poznanske deklaracije – Deklaracije partnera Zapadnog Balkan o integraciji Roma  – kojom su se sve vlade regiona obavezale da, prije ulaska u Evropsku uniju (EU), riješe stambeno pitanje romske populacije u svojim državama.

MLJMP će osnažiti napore prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja kako bi se, posredstvom Regionalnog stambenog programa (RHP), izgradnja stambenih jedinica realizovala u najkraćem roku jer je opština Petnjica apsolutno preduzela sve potrebne aktivnosti oko obezbjeđenja placa i projektne dokumentacije.

Zajednički je konstatovano da su romske porodice u Petnjici uvažene i dobro prihvaćene, a sva djeca pohađaju osnovnu školu. Poznavanje jezika i obrazovanje su prepoznati ključnim za integraciju. Ocijenjeno je da su potrebni dodatni napori i eksterna podrška kako bi mladi nastavili i sa srednjoškolskim obrazovanjem, što je ključno za njihovu bolju poziciju na tržištu rada.

Uvažavajući značaj partnerstva sa civilnim društvom, u  delegaciji MLJMP je bio i Sultan Beća, predstavnik ugledne nevladine organizacije (NVO) “Mladi Romi” koji je i lokalni romski aktivista u Beranama, angažovan kao asistent u oblasti obrazovanja u osnovnoj školi “Radomir Mitrović”. To je potvrda odlučnosti MLJMP da gradi bliske i transparentne odnose sa NVO i uključuje ih u sve zvanične susrete i događaje na kojima se diskutuju ili procjenjuju politike i rezultati kod socijalne inkluzije Roma i Egipćana. Beća je istakao afirmativan i podržavajući odnos opštine Petnjica, prepoznajući i pažljiv pristup lokalnih vlasti prema romskim porodicama tokom pandemije COVID 19.  On je istakao da se Romi u Petnjici ne suočavaju sa diskriminacijom, pritiscima i političkim pritiscima koji se primjećuju u drugim sredinama u kojima je aktivan.

Predsjednik opštine Samir Agović je apelovao da se ojačaju kapaciteti lokalne romske zajednice kako bi se i njeno djelovanje usmjerilo preko organizacija civilnog društva.

Izvršni direktor NVO “Mladi Romi” Samir Jaha uputio je predsjedniku opštine Petnjica Samiru Agoviću pismo zahvalnosti zbog odnosa prema romskim porodicama i njegove namjere da Petnjica doprinosi uspješnoj inkluziji RE populacije u Crnoj Gori.

Na osnovu članova 3, 4, 7, 8 i 12 Odluke o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja I nagrada i zvanju počasnog građanina ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 41/2015), služba Skupštine objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O predlaganju kandidata za dodjelu opštinske nagrade “4. avgust” za 2020. godinu

 

Nagrada “4. Avgust”, kao poseban oblik javnog priznanja dodjeljuje se svake godine povodom praznika Opštine Petnjica - "4. Avgust” za najbolje ostvarene rezultate u tom periodu, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za Opštinu Petnjica.

Nagrada se dodjeljuje pravnim licima i pojedincima sa teritorije Opštine Petnjica ili van nje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu Petnjica.

 

Kad zato postoje naročito opravdani razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

 

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

 

Predlog za dodjeljivanje Nagrade može podnositi građanin, privredno društvo, ustanova, nevladin sektor, politička partija ili stranka i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici.

 

Predlozi za Nagradu moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata.

 

Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica - Žiriju za dodjelu nagrada " 4 avgust”,sa naznakom “Predlog za nagradu “4. avgust” neposredno na pisarnici Opštine Petnjica  ili poštom na adresu SO-e Petnjica, 84 312 Petnjica bb, najkasnije  do  03. avgusta 2020. godine  u 11h.

 

 

 

 

Br: 02-94                                                                                                                            Sekretar SO-e                                                               

U Petnjici,  24.07.2020. godine                                                                                         Adis Duraković

                                                                                                                                           

 

U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), Ministarstvo sporta i mladih raspisuje

 

JAVNI POZIV

za angažovanje jednog lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u opštini Petnjica

 

 

Obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa podrazumijeva:

- svakodnevni rad u omladinskom servisu;

- rad na sprovođenju omladinskih aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa;

- poslove koji se odnose na ustupanje omladinskog servisa;

- sačinjavanje izvještaja o radu omladinskog servisa.

 

Pravo učešća na javnom pozivu ima lice koje ima:

- crnogorsko državljanstvo;

- prebivalište u Crnoj Gori;

- najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja;

- ne više od 30 godina života.

 

Uz Prijavu na javni poziv, koja čini sastavni dio ovog javnog poziva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje o prebivalištu;

- dokaz o završenom nivou obrazovanja i 

- biografiju, koja pored ličnih podataka treba da sadrži podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i vještina koje lice posjeduje.

 

Sa licem koje ispunjava uslove javnog poziva obavlja se usmeni intervju, na osnovu kojeg se vrši odabir lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.

 

Nakon sprovedenog intervjua sa licem za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h, putem elektronske pošte na e-adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Za javni poziv – Administrativno-tehnički poslovi u omladinskom servisu u opštini Petnjica“.

 

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 07. avgustom 2020.godine.

 

Prijavu na javni poziv možete preuzeti  ovdje .

 

Napomena: Prilikom izbora prioritet će imati kandidati čije je prebivalište u opštini u kojoj se nalazi omladinski servis za koji je raspisan ovaj javni poziv.

CRNA GORA

Opština Petnjica

Br.: 01- 740

Petnjica, 16.07.2020.god.

 

 

Na osnovu člana 7. Odluke o studentskoj nagradi Opštine Petnjica, a povodom 4. avgusta, Dana opštine Petnjica, Komisija za dodjelu studentske nagrade objavljuje:

Podkategorije

ARHIVA (VIJESTI, SAOPŠTENJA, DEŠAVANJA, ODLUKE, IZVJEŠTAJI, JAVNE RASPRAVE...)